หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter 
 
 


       
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผบ.จทบ.ส.บ.
ถวายรายงานและร่
วมรับ เสด็จ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ
ทรงเสด็จบำเพ็ญกุศล บวชสามเณร
61รูป และสามเณรี จำนวน 61 รูป
เนื่องในวโรกาสทรงมีพร
ะชน มายุครบ
60 พรรษา ณ หอประชุมสงฆ์ มหา-
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 27 มี.ค.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 9 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนิน ทรงเปิดนิทรรศการ
ถาวรและมัลติมีเดีย ยามาดะ นางามาสะ
และท้าวทองกีบม้า ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบล
เกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเมื่อ 10 ก.พ. 58 
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ
พัชรกิตติยาภาทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเททองหล่อหล่อพระพุทธ-
หัวใจ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 24 ม.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ  ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 58
อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี เมื่อ 23 ม.ค.58
 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรง
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปรางสมาธิ
ณ วัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา
จว.อ.ย. เมื่อ 20 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรง
บำเพ็ญกุศลถวายพระกฐิน ณ วัด
โตนดเตี้ย อ.อุทัย จว.อ.ย.
เมื่อ 25 ต.ค.57 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ณ วัด
ชูจิตธรรมาราม จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัด
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จว.อ.ย.
เมื่อ 19 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 9 ต.ค.57  ชมภาพ
...


     
 
        พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ พร้อมคณะ
นายทหา
ร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชส
ักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ณ พระบรม-
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพ
ระนเรศวรมหาราช
บริเวณทุ่งภูเขาทอง ต.ลุมพลี
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 25 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมคณะ
นายทหา
ร ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันสวรรค
ต สมเด็จพระนเรศวร ณ
ม.4 รอ. สระบุรีเมื่อ 25 เม.ย.58
 ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ร่วมพิธี
พระราช
พิธีสงกรานต์ พ.ศ.2558
ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 24 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กำลังพล จทบ.ส.บ.ที่ได้รับการ
เลื่อน
ยศสูงขึ้น ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะ
นายทหาร ร่วมพิธีบวงสรวง
สมเด็จ
พระเ
จ้าตากสินมหาราช ต.โพธิ์สาวหาญ
อ.อุทัย และ งานทำบุญวันคล้ายวัน
เกิดส
มเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
227 ปี วัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 17 เม.ย.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติหน้าที่การจัดตั้
งจุด
บริการและอำนวยความสะดว
กให้
กับประชาชน และมอบเครื่องดื่ม
สปรอนเซอร
์และ น้ำดื่ม ณ จุดบริการ
ประชาชนชนในพื้นที
่ จว.ส.บ.
เมื่อ 13 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมงาน
ทำบุญตั
กบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ 13 เม.ย.58 ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธี
เปิดง
านสงกรานต์ถนนข้าวเจ๊กเชย
-เ
สาไห้ ประจำปี 2558 ณ บริเวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน
เมืองสระบุรี
เมื่อ 12 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติหน้าที่การจัดตั้
งจุดบริการ
และอำนวยความสะดว
กให้กับประชาชน
ห้วงเทศกาลสง
กรานต์ ประจำปี 2558
ณ จุดบริการประชาชน จทบ.ส.บ.
ด้านหน้า รพ.ค่ายอดิศร เมื่อ 10 เม.ย.58
ชมภาพ
    จทบ.ส.บ.จัดงานทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีสรงน้ำพระ ,
พิธีรดน้ำดำหัว ผบ.จทบ.ส.บ.
ณ บก.จทบ.ส.บ.เมื่อ 8 เม.ย.58
ชมภาพ
    ชป.กร.ชค. ขุดที่ ๑  ร่วมกับ
พ.ต.สมนึก. วีรธรรมเลขา และ
ร.อ.รณกร. สมศักดิ์ เป็นผู้แทน
ผบ.จทบ.ส.บ. และ ผญบ. รอง
นายก อบต.ปากข้าวสาร มอบถุง
ยังชีพให้กับผู้ยากไร
้ เมื่อ 8 เม.ย.58
ชมภาพ
    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ
จังหวัดทหารบกสระบุรี, และส่วนราชการ
ต่างๆ ในพื้นที่ จว.ส.บ. ร่วมพิธีเปิด ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2558 ณ ลานอเนกประสงค์
จังหวัดทหารบกสระบุรี เมื่อ 8 เม.ย.58
ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วม
ประกอบพิธีถวายราช
สักการะและ
วางพานพุ่มดอกไม้ถวาย
เนื่องในวันจักรี
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี(หลังเก่า)ณ ศาลากลาง
จ.สระบุรี เมื่อ 6 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมการ
เกณฑ์ทหารกองเ
กินเข้าประจำการ
ณ ที่ว่าอำเภอแก่งคอย และ โรงเรียน
ปากข้าวสาร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 5 เม.ย.58 ชมภาพ
 
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะนาย
ทหาร
นายสิบร่วมพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.
มทบ.13 ณ กองบัญชามณฑลทหาร
บกที่ 13 อ.เมือง จ.ลพบุรี
เมื่อ 3 เม.ย.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์  โครพ พบปะกำลังพล
ชุด ชป.กร.จทบ.ส.บ. และประชุม
ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ
กำลังพล
ณ บก.จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 มี.ค.58
ชมภาพ
    คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
สาขา จทบ.ส.บ.มอบทุนให้กับบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษ ณ บ้านพักของ
กำลังพล จทบ.ส.บ. เมื่อ 23 มี.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธฺ์ ร่วมพิธี
เปิดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน
รุ่นที่ ๒(จังหวัดสระบุรี) ณ ค่ายลูกเสือ
รัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จว.ส.บ. เมื่อ
20 มี.ค. 58 ชมภาพ
    พล.ต.อิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
ความมั่นคง ฯ โดยมี มี รอง ผจว.และ
กำนันผู้ใหญ่ ณ ใต้สะพานต่างระดับ
หินกอง อ.หนองแค จว.ส.บ. เมื่อ
18 มี.ค.58 ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์  โครพ เป็นประธาน
ในพิธีปิดค่ายปรั
บเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ติดยาเส
พติด/ผู้เสพยาเสพติด
พื้นที่ กทม. ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ
18 มี.ค.58  ชมภาพ
    พล.ต.ธานี ฉุยฉาย หน.ชุดสังเกตุการณ์
นำตรวจเยี่ยมสังเกตุการณ์ตรวจประเมิน
ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
และครอบครัว ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ
16 มี.ค. 58 ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์ โครพ พบปะพัฒนา
สัมพันธ์ รอง ผจว.ส.บ.และ ตำรวจ
และ ชุด ชป.หน่วยในพื้นที่ จว.ส.บ.
เมื่อ 13 มี.ค. 58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์  โครพ ตรวจคุณภาพ
ชีวิต จทบ.ส.บ. ณ พท.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 12 มี.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ มอบเครื่อง
ซักผ้าและสิ่งของ ให้กับ
ร้อย.จทบ.ส.บ.,ร้อย.สห.จทบ.ส.บ.
และฉก.จทบ.ส.บ. ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 12 มี.ค.58ชมภาพ
    จทบ.ส.บ. ร่วมการแข่งขันกีฬา
สีสานสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคง
ครั้งที่ 3 ณ สนามฟุตบอลเทศบาล
เมืองทับกวาง อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
เมื่อ 11 มี.ค.58 ชมภาพ
   พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง พบปะประชาชน
ที่เดือดร้อน จากโรงงานหล่อมทอง-
เหลือง ได้รับมลภาวะเป็นพิษ ณ
พื้นที่ ม.๖ และ ๑๐ ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ. เมื่อ
11 มี.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.สุรินทร์  นิลเหลือง พร้อมด้วย
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี
และ ผู้บัญชาการ
เรือนจำจังหวัดส
ระบุรี และ รองผู้
บังคับการตำรวจภูธรจั
งหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
เข้าตรวจค้น เรือนจำจังหวัดสระบุรี
เมื่อ 9 มี.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วมพิธี
เปิดโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ครั้งที่ ๒ ณ อาคารอดิศร อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 5 มี.ค.58 ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา ให้กับน.ส.ทองสุข
ภิรมยา อายุ 55 ปี ณ บ้านเลขที่
25 หมู่ 6 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท
จว.ส.บ. เมื่อ 3 มี.ค.58  ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ร่วมโครง-
การแนะแนวอาชีพให้ทหารอกงที่จะ
ปลดเป็นทหารกองหนุน ณ อาคาร
นฝ.นศท.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
โดยมี รอง ผจว.เป็นประธาน
เมื่อ 3 มี.ค. 58 ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พื้นที่กรุงเทพ-
มหานคร ณ ร้อย.ฉก.จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 3 มี.ค. 58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมงาน
สถาปนาหน่วย ม.4 รอ. ครบ
รอบปีที่ 36 อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 2 มี.ค.58 ชมภาพ
    จทบ.ส.บ.จัดชุดวิทยากรร่วม
กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระบบสมัครใจใน
รูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรม
(มาตรฐานใหม่ ) ณ อาคารอดิศร
อ.เมือง จว.ส.บ.เมื่อ 27 ก.พ.58
ชมภาพ
    กรมแรงงานจัดหางาน ประชา
สัมพันธ์การสมัครงานให
้กับ
พลทหารกองประจำการก่อนป
ลด
ประจำการ ณ ร้อย.จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 26 ก.พ.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธานใน
พิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ และสิบตรี
กองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1
ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่
ร้อย.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 26 ก.พ.58 ชมภาพ
    พ.อ.ปราการ ปทะวานิช เป็นประธาน
ในพิธีอบรมศีลธรรม จทบ.ส.บ.
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 26 พ.ย.58 ชมภาพ

  จทบ.ส.บ.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำปี 58 ณ ลานอเนกประสงค์
จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ
25 ก.พ.58 ชมภาพ
    พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง ร่วมพิธี
เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดในทุกระบบ
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญ
เป็นประธาน เมื่อ 25 ก.พ.58 ชมภาพ
    พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง พร้อมคณะ
นายทหาร
ร่วมงาน Thank you
party ณ หน้าศาลากลาง จว.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 24 ก.พ.58
ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมคณะ
นายทหาร จทบ.ส.บ.พบปะพัฒนา
สัมพันธ์ กับ ผู้บริหารของ โรงเรียน
หัวหน้า ผู้นำท้องถิ่น อ.พระนครศรี
อยุธยา จว.อ.ย. เมื่อ 24 ก.พ.58 
ชมภาพ

  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึก ชป.พิเศษ
จทบ.ส.บ. ณ สนามหน้าหน่วยฝึก
จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 24 ก.พ.58 ชมภาพ

   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของ
ชป.กร./ ชป.มวลชน และ มอบ
นโยบายการดำเนินการชุดควบคุม
และ บก.ควบคุม ให้กับกำลังพล
ณ อาคารอดิศร จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 ก.พ.58 ชมภาพ

   พล.ต. อดิศรย์ โครพ รับมอบ
เค
รื่องคอมพิวเตอร์จากภาคเอกช
และเทศบาลเมืองสระบุรี
จำนวน
30 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 ก.พ. 58 ชมภาพ

   จทบ.ส.บ.จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย
รางวัลเกียรติยศพลโท กัมปนาท
รุดดิษฐ์แม่ทัพภาคที่ ๑ ณ ศูนย์
พัฒนากีฬาศูนย์การทหารม้าสระบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เมื่อ 18 ก.พ.58 ชมภาพ

   พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกโครงการพัฒนา
วิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
รุ่นที่ ๓ สำนักป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค ๑ ณ ไร่เครือวัลย์รีสอร์ท
อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ. เมื่อ 16 ก.พ.58
ชมภาพ
    ร้อย.สห.จทบ.ส.บ. เปิดการฝึก
อบรมหลักสูตรระยะสั้น (Unitschool)
การขับขี่รถจักรยานยนต์นำขบวน
สำหรับทหารสารวัตร เมื่อ 16 ก.พ.58
ชมภาพ
     พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกยิงปืน
และมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ
ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การทหารม้า
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 13 ก.พ.58
ชมภาพ
       

 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0