หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter 
 
 


       
       
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อม
 ภริยาร่วมรับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเปิดงาน
ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 8
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่
างประเทศ(องค์การมหาชน)
จว.อ.ย. เมื่อ 9 ก.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ รับเสด็จ
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเป็นประธานการประชุม
ชาวพ
ุทธนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
อ.วังน้อย จว.อ.ย. เมื่อ 28 พ.ค.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมรับเสด็จ
และนำกำลังพล ถวายความปลอดภัย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู
้สำเร็จการศึกษาจาก
ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี
การศึกษา 2557 ณ ม.นานาชาติฯ
อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ เมื่อ 24 พ.ค.58
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงเปิดโรงไฟฟ้าหนองแซง
อ.หนองแซง จว.ส.บ.เมื่อ 30 เม.ย.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่
วมรับ เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จบำเพ็ญกุศล
บวชสามเณร 61รูป และสามเณรี
จำนวน 61 รูป เนื่องในวโรกาสทรง
มีพร
ะชน มายุครบ 60 พรรษา
ณ หอประชุมสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 27 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 9 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนิน ทรงเปิดนิทรรศการ
ถาวรและมัลติมีเดีย ยามาดะ นางามาสะ
และท้าวทองกีบม้า ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบล
เกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเมื่อ 10 ก.พ. 58 
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ
พัชรกิตติยาภาทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเททองหล่อหล่อพระพุทธ-
หัวใจ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 24 ม.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ  ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 58
อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี เมื่อ 23 ม.ค.58
 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรง
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปรางสมาธิ
ณ วัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา
จว.อ.ย. เมื่อ 20 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรง
บำเพ็ญกุศลถวายพระกฐิน ณ วัด
โตนดเตี้ย อ.อุทัย จว.อ.ย.
เมื่อ 25 ต.ค.57 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ณ วัด
ชูจิตธรรมาราม จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัด
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จว.อ.ย.
เมื่อ 19 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 9 ต.ค.57  ชมภาพ
...


       
  จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม
ซ้อมปั่นจักรย
าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนา
งเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

“BIKE FOR MOM”
โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผวจ.สระบุรี เป็นประธาน
ร่วมกับ พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อมด้วย ข้าราชการ ฯลฯ
และ ประชาชน
เมื่อ วท.2ส.ค.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดงาน
วันสถาปนาหน่
วย
ครบรอบปีที่ ๕๙
ณ บก.จทบ.ส.บ.
โดยมี พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓
เป็นประธานในพิธี
เมื่อ วท.29 ก.ค.58 ชมภาพ
  พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
พร้อมคณะนายทหาร

ถวายเครืองราชสักการะ
วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน
และจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชส
มภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ วท.28ก.ค.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ

แสดงความจงรักภักดี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามกุฏราชกุมาร
เนื่องในโกาสวันคล้าย
พระราช
สมภพ ๒๘ ก.ค.๕๘
ณ อาคารอดิศร
อ.เมือง จว.ส.บ.เมื่อ 28ก.ค.58
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อมด้วย คณะนายทหารฯ
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามกุฏราชกุมาร เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายพระราช
สมภพ
ณ อบจ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ วท.28 ก.ค.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ
ีประดับเครื่องหมายยศ
ข้าราช
การ จทบ.ส.บ.
ที่ได้รับการเลื่อน
ยศสูงขึ้น
ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.23 ก.ค.58 ชมภาพ
  พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์
ร่วมพิธีบันทึกข้อต
กลง
ความร่วมมือ (MOU)
ในการแก้ไขปัญหาการ
โฆษณาอาห
าร ยา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางสื่อวิทย
ุ ณ โรงแรม
เกี่ยวอัน จว.ส.บ.
เมื่อ วท.17 ก.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
เปิดการฝึก นศท.นฝ.นศท.
จทบ.ส.บ.ประจำปี
๒๕๕๘
ในพื้นที่ จำนวน ๓๐๐๐ คน
ณ ลานอเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท. 16 ก.ค.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดกิจกรรม
ชมร
มจักรยาน ของกำลังพล
และครอบครัว เพื่อสุขภาพ
ณ พท.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.8 ก.ค.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อมคณะเดินทางมา
ตรวจเยี่ยม และพบปะ
ประชาชนเพื่อทราบ
ถึงปัญหายาเสพติด
พื้นที่ หมู่2 ต.บ้านพลับ
เมื่อ วท. 3 ก.ค.58
ชมภาพ
   พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์
ร่วมแถลงข่าวการ
จัดกิจกรรม
 Bike For Mom
ปั่นเพื่อแม่
ณ ศาลากลาง จว.ส.บ.
พร้อมกับปั่นจักรยาน
สำรวจคว
ามพร้อมเส้นทาง
ภายในพื้นที่ ค่ายอดิศร
ณ วท. 1 ก.ค.58
ชมภาพ
   พลโท กัมปนาถ รุดดิษฐ์
แม่ทัพภาคที่ ๑
และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ิดตามผลการปฏิบัติงาน
ของ กองอำนวยการฯ

พื้นที่จังหวัด
ทหารบกสระบุร
เมื่อ วท. 29 มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ
ีวันพร้อมญาติทหารใหม่
ผลัดที่ ๑/๕๘ ณ จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท. 27 มิ.ย.58 ชมภาพ

   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.
ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีเผาทำลายยาเสพติด
ให้โ
ทษของกลาง
อ.บางปะอิน จว.อ.ย.
เมื่อ วท. 26 มิ.ย.58 ชมภาพ
  พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
ตรวจเยี่ยมกำลังพล
จทบ.ส.บ.จัดกิจกรรม
บริจาคโล
หิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชน
มพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ร้อย.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 24 มิ.ย.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.ทดสอบ
สมรรถภาพร่างก
าย
ข้าราชการ ประจำปี
๒๕๕๘ ณ ลานอเนก-
ประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 24 มิ.ย.58 ชมภาพ
  คุณธัญนันท์ โครพ
เป็นผู้แทน นายก
สมาคมแม่บ้าน
มอบเงินทุนยังชีพ
ให้กับบุตร
ที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ณ บ้านพักฯ
เมื่อ 22 มิ่.ย.58 ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
และ คณะ ตรวจเยี่ยมความ
คืบหน้าโครงส
ร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ภัยแล้ง
 ต.เขาดินพัฒนา
ต.หินซ้อน จว.ส.บ.
เมื่อ 19 มิ.ย.58
ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ร่วมงานพิธีมอบเ
งิน
ให้กับเกษตรกร ผู้ปร
ะสบ
ภัยพิบัติด้านพืช ( ฝนทิ้งช่วง )
ณ ที่สำนักงานเกษตร จว.ส.บ
เมื่อ 18 มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ
ีแสดงตน
เป็นพุทธมานกะของ
พลท
หารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๘
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 18 มิ.ย.58
ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
พร้อมคณะตรวจเยี่ยม
ความคืบหน
้าโครงการ
สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร
ชื่อโครงการ
เพราะกล้
าพันธุ์พืช
และ แปรรูปผลิตภัณฑ์

ณ อ.พระพุทธบาท จว.ส.บ.
เมื่อ 15มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติง
าน และ
เข้าพบปะประชาชนใน ชุมชนศรีรักษา
(ชุมชนป่าช้าตาลอย) ต.พระพุทธบาท
สอบถามประชาชน
ปัญหายาเสพติด
ในชุมชน
ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหาร ตำรวจ
ณ อ.พระพุทธบาท จว.ส.บ.
เมื่อ 15มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
ให้การต้อนรับ พลโท กฤษฎา
 อารีรัชชกุล
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
เป็นประธานในพิธีัเปิดการ
ฝึ
กผสมระหว่าง ทบ.ไทย
กกล.ทบ.สหรัฐ ฯ ภาคพื้น
แปซิฟิก ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ศม. จว.ส.บ.เมื่อ 15มิ.ย.58ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
ให้การต้อนรับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช
 ผช.ผบ.ทบ.เป็นประธาน
ในพิธีเ
ททองหล่อพระบรม
ราชานุสารีย์
ูพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ
้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ จว.อ.ย.เมื่อ 7มิ.ย.58ชมภาพ
   พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
พร้อมด้วยพ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์
เป็นผู้แทน ผบ.จทบ.ส.บ.
ร่วมงานวันสถาปน
าหน่วย
ณ กองบังคับการ
กองพันทหารม้าที่ ๒๗ รอ.
จว.ส.บ เมื่อ วท.5 มิ.ย.58 ชมภาพ
 
พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ให้การต้อนรับ ผจว.ส.บ.
มาเป็นประธานในการป
ระชุม
กรอบกิจกรรมและแนวทาง

เฝ้าระวังยาเสพติด
พื้นที่ จว.ส.บ.และ จว.อ.ย.
ณ อาคารอิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ วท. 4 มิ.ย.58 ชมภาพ
  พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
เป็นประธานในการ

ประชุมจัดระบียบ
วินรถตู้ และ ลงพื้นที่
บขส.จว.ส.บ. อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 3 มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ต้อนรับ
 ผจว.ส.บ.เป็นประธาน
มอบใบประกาศนียบั
ตร
โครงการบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่าย
ปกครอง
จังหวัดสระบุรี ณ อาคารอดิศร
จว.ส.บ. เมื่อ 2 มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมพิธี
ลงนามบั
นทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ( MOU )ตำรวจ
ภูธรจว.สบ.
กับ สนง. ป.ป.ช.
 ประจำจังหวัดสระบุรี
ศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ 2 มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
ภาค1และผู้แทนชุมชน
หมู่บ
้านเป้าหมายเพื่อแก้ไข
ปัญ
หายาเสพติด
เมื่อ 30 พ.ค.58ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัยิ คัตตะพันธ์ ร่วมให้การ
ต้อน
รับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
การกระทรวงต่างประเทศสาธาณรัฐ
ประชาธิปไตตยประชาชนลาว เป็น
ประธานทอดผ้าป่า
สามัคคีสมาคม
ไทย-ลาว 
ณ วัดหนองน้ำสร้าง
อ.หนองแซง จว.ส.บ. เมื่อ 27 พ.ค.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะนายทหาร
ให้การต้อนรับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเททอ
งหล่อ
พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวร-
มหาราช ณ โรงหล่อบริษัท เอเซีย ไฟน์
อาร์ท จำกัด อ.บางปะหัน จว.อ.ย.
เมื่อ 26 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ให้การต้อนรับ
หน.ชุดตรวจ สอบและการประเมินผล
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตกำลังพลและ
ครอบแ
ละประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. 
ณ จทบ.ส.บ. เมื่อ 26 พ.ค.58 ชมภาพ
    จทบ.ส.บ.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้
กับกำลังพล จทบ.ส.บ. ณ ลานอเนก
ประสงค์ จทบ.ส.บ. เมื่อ 19 พ.ค.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
มอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลัง
พล
สังกัด จทบ.ส.บ.จำนวน 250 ทุน
จำนวน 4,415,000 บาท
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 19 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศร  โครพ เป็นประธาน
จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบั
ติงาน
กกล.รส. รอบ 6 เดือน โดยมีส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านความมั่นค
ณ อาคารอดิศร จทบ.ส.บ.
เมื่อ 18 พ.ค.58  ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีประดับเครื่องหมายยศ นายทหาร
ที่ได้รับการเลื่อน
ยศ สูงขึ้น
ณ บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 18 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1
รุ่นปี 2558 ณ บริเวณหน้า บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 15 พ.ค. 58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมให้การ
ต้อนร
ับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจความพร้อมรบ
การฝึกทดลองใช้โครงการจัดหน
่วย
ม.4 รอ. ณ สนามยิงปืนใหญ่รถถัง
ศูนย์การทหารม้า อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 14 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมงาน
วันสถาปน
าหน่วย ครบรอบปีที่ 44
รพ.ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 14 พ.ค.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะ
นายทหาร
ร่วมกิจกรรม
"กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระ
บุรี "
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาศูนย์การ
ทหาร
ม้าสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
เมื่อ 12 พ.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วมงาน
วัน ( Kick off ) โครงการสร้าง
รายได้ และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ม.2
ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จว.ส.บ.
เมื่อ 12 พ.ค.58 ชมภาพ

    คุณดวงพร โครพ ประธานชมรมแม่บ้าน
พร้อมคณะแม่บ้าน ได้นำบุตร- หลาน
ทัศนศึกษานอกสถานที่ หลังจากปิด
คอร์สการเรียนภาษาอัง
กฤษ ณ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
ห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก
จว.ส.บ เมื่อ 11 พ.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธี
ปล่อยพั
นธ์ุสัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช
ื่อมโยง
สายน้ำ จว.ส.บ. ณ
ที่ว่าการอำเภอ
เสาไห้ อ.เสาไห้ จว.ส.บ. เมื่อ 8 พ.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ร่วมพิธี
วางพานพ
ุ่มถวายราชสักการะพระบรม-
สาท
ิสลักษณ์ รัชกาลที่ 6 ณ สโมสร
นายทหารมณฑลทหารบกที่ 13
อ.เมือง จว.ล.บ. เมื่อ 6 พ.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ร่วมพิธี
เนื่องในวันมหามงคลสมัยวันฉ
ัตรมงคล
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศูนย์ราชการ จว.อ.ย.เมื่อ 5 พ.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมพิธี
เนื่องในวันมหามงคลสมัยวันฉ
ัตรมงคล
ณ หอประชุม อบจ.ส.บ. (หลังเดิม)
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 5 พ.ค.58
ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ และคณะ
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่ง
ของเพื่อเป็น
ขวัญและกำลังใจ
ให้กับกำลังพลที่
ปฏิบัติหน้
าที่อำนวยความสะดวกให้
กับปร
ะชาชน ณ จุดบริการประชาชน
จทบ.ส.บ. หน้า รพ.ค่ายอดิศร เมื่อ
3 พ.ค.58 ชมภาพ
    พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร ร่วมเป็น
เกียรติ
ในพิธี มอบเช็คงบประมาณ
โครงการสร้า
งรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่
ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล
้ง ณ. หอ้งประชุมสำนักงานเกษตร
จัง
หวัดสระบุรี เมื่อ 30 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับ
บัญชา ของพลทหารกองประจำการ
ณ อเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 29 เม.ย.58
ชมภาพ
     พล.ต.อดิศรย์ โครพ จัดงานเลี้ยง
แสด
งความยินให้ กับนายทหาร
ที่ได้รับการเลื่
อนตำแหน่งสูงขึ้น
ให้กับผู้บังคับบัญชาของหน่วย
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 28 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีปิด การฝึกครูทหารใหม่
ผลัดที่ 1/58 และ ประดับเครื่องหมายยศ
ส.ต.กองประจำการ ณ สนามหน้าหน่วยฝึก
ทหารใหม่ ร้อย.จทบ.ส.บ. อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 28 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีมอบใบประกาศนียบัตรทหาร
กอ
งประจำการ ภาคเรียนที่ 2/57
ณ อาคารอดิศร อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 28 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ พร้อมคณะ
นายทหา
ร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชส
ักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ณ พระบรม-
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพ
ระนเรศวรมหาราช
บริเวณทุ่งภูเขาทอง ต.ลุมพลี
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 25 เม.ย.58 ชมภาพ
    พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ พร้อมคณะ
นายทหา
ร ร่วมพิธีวางพวงมาลา
วันสวรรค
ต สมเด็จพระนเรศวร ณ
ม.4 รอ. สระบุรีเมื่อ 25 เม.ย.58
 ชมภาพ
    พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ร่วมพิธี
พระราช
พิธีสงกรานต์ พ.ศ.2558
ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ 24 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
ีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กำลังพล จทบ.ส.บ.ที่ได้รับการ
เลื่อน
ยศสูงขึ้น ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 20 เม.ย.58 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมคณะ
นายทหาร ร่วมพิธีบวงสรวง
สมเด็จ
พระเ
จ้าตากสินมหาราช ต.โพธิ์สาวหาญ
อ.อุทัย และ งานทำบุญวันคล้ายวัน
เกิดส
มเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
227 ปี วัดสะตือ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 17 เม.ย.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติหน้าที่การจัดตั้
งจุด
บริการและอำนวยความสะดว
กให้
กับประชาชน และมอบเครื่องดื่ม
สปรอนเซอร
์และ น้ำดื่ม ณ จุดบริการ
ประชาชนชนในพื้นที
่ จว.ส.บ.
เมื่อ 13 เม.ย.58 ชมภาพ
 
 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0