หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ
  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter 
 
 
                                                                             E _AUCTION

                                         
       
      พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อมภริยา
รับเสด็จฯ และนำกำลังพล ถปภ.
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงเป็น
ประธานห่มผ้า
หลวงพ่อใหญ่
ณ วัดอินกัลยา   อ.บางปะหัน
จว.อ.ย. เมื่อ วท.23 ส.ค.58
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อม
 ภริยาร่วมรับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเปิดงาน
ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 8
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่
างประเทศ(องค์การมหาชน)
จว.อ.ย. เมื่อ 9 ก.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ รับเสด็จ
พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเป็นประธานการประชุม
ชาวพ
ุทธนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
อ.วังน้อย จว.อ.ย. เมื่อ 28 พ.ค.58
ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ร่วมรับเสด็จ
และนำกำลังพล ถวายความปลอดภัย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู
้สำเร็จการศึกษาจาก
ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี
การศึกษา 2557 ณ ม.นานาชาติฯ
อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ เมื่อ 24 พ.ค.58
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงเปิดโรงไฟฟ้าหนองแซง
อ.หนองแซง จว.ส.บ.เมื่อ 30 เม.ย.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่
วมรับ เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จบำเพ็ญกุศล
บวชสามเณร 61รูป และสามเณรี
จำนวน 61 รูป เนื่องในวโรกาสทรง
มีพร
ะชน มายุครบ 60 พรรษา
ณ หอประชุมสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 27 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 9 มี.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนิน ทรงเปิดนิทรรศการ
ถาวรและมัลติมีเดีย ยามาดะ นางามาสะ
และท้าวทองกีบม้า ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบล
เกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเมื่อ 10 ก.พ. 58 
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ
พัชรกิตติยาภาทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีเททองหล่อหล่อพระพุทธ-
หัวใจ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 24 ม.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ  ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 58
อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี เมื่อ 23 ม.ค.58
 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรง
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปรางสมาธิ
ณ วัดบันไดช้าง ต.หัวเวียง อ.เสนา
จว.อ.ย. เมื่อ 20 ธ.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ ฯ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรง
บำเพ็ญกุศลถวายพระกฐิน ณ วัด
โตนดเตี้ย อ.อุทัย จว.อ.ย.
เมื่อ 25 ต.ค.57 ชมภาพ
    พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ณ วัด
ชูจิตธรรมาราม จว.อ.ย.
เมื่อ 21 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัด
นิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จว.อ.ย.
เมื่อ 19 ต.ค.57   ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ ถวายรายงาน
และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 9 ต.ค.57  ชมภาพ
...


</ < </
   
 
 
  พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
เป็นประธานพิธีเปิดฝึกนศท.ป
ี ๔-๕
ภาคที่ตั้งปกติปีการศึกษา ๕๘
ณ อาคารอเนกประสงค์ นฝ.นศท.
มทบ.๑๘ เมื่อ วท.6 ต.ค.58
ชมภาพ
  พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
พร้อมคณะนายทหาร เข้าพบ
ผจว.ส.บ.และส่วนราชการ
และพลเรือน ชุดชป.กร.มทบ.๑๘
ในพื้นที่ เมื่อ วท.5 ต.ค.58
ชมภาพ
  พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
พร้อมคณะนายทหาร มทบ.๑๘
ร่วมงานสถาปนาหน่วยและมอบ
ทุนการศึก
ษา ณ ม.พัน.๑๗ รอ.
เมื่อ วท.5 ต.ค.58 ชมภาพ

  มทบ.๑๘ จัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดีให้นายทหารที่ได้
รับตำแห
น่งใหม่ ณ อาคารอดิศร
เมื่อ วท.2 ต.ค.58 ชมภาพ
  มทบ.๑๘ กระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ระหว่าง พล.ต.อดิศรย์ โครพ
ผบ.จทบ.ส.บ.ให้กับ
พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
ผบ.มทบ.๑๘ ณ บก.มทบ.๑๘
เมื่อ วท.2 ต.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ และ
พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
พร้อมคณะนายทหารร่วม
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้
เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๕๘ ณ
อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์
เมื่อ วท.29 ก.ย.58 ชมภาพ
 
พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
สักการะ
พระพุทธอดิศรสันติมงคลฯ
และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
ระเจ้าตากสินมหาราช ณ จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.29 ก.ย.58 ชมภาพ

 
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
พ.อ.หทัเทพ กีรติอังกูร ที่ได้
รับตำแหน่งสูงขึ้น ณ อาคาร
อดิศร เมื่อ วท.28 ก.ย.58
ชมภาพ

 
พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
เป็นประธานในพิธ
ีอบรมศีลธรรม
ประจำเดือน ก.ย.๕๘ ณ อาคาร
อดิศร เมื่อ วท.25 ก.ย.58
ชมภาพ


 

จทบ.ส.บ. ร่วมกับ จว.ส.บ.
จัดกิจกรรมโครงการท่องเท
ี่ยว
เพลินตา เล่นกีฬาสุขภาพ ณ
ลานอเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.23 ก.ย.58 ชมภาพ
 
พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ร่วมงานทำบุญประ
จำปี
๒๕๕๘ ณ กรม นร.รรม.ศม.
เมื่อ วท.23 ก.ย.58
ชมภาพ


พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ตรวจเยี่ยมกำลังพลบริจาค
โลห
ิตเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพ
ระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
ณ ร้อย.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.22 ก.ย.58 ชมภาพ 

 คณะนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง
พลทหาร จทบ.ส.บ.ทำพิธีสันติ
าพโลก ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.21 ก.ย.58
ชมภาพ

 

พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้

เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ท่าน้ำวัดโคกกรุง
เมื่อ วท.17 ก.ย.58
ชมภาพ

 
พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ร่วมพิธีอำลาชีว
ิตราชการทหาร
และเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่า
ทหารม้า ประจำปี ๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ ศม.
เมื่อ วท.16 ก.ย.58 ชมภาพ
 
พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธุ์
ร่วมกิจกรรม
โครงการ
"เยาวชน ใจเดียวกัน"
ณ ร้อย จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.11 ก.ย.58
ชมภาพ

 
 
พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ
ีประดับ
เครื่องหมายยศให้กับ
นาย
ทหารและ นายสิบที่ได้รับ
การเลื่อนยศ
ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.11 ก.ย.58 ชมภาพ


พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
ให้การต้อนรับ พ.อ.สินธร ฤทธิมัต
หัวหน้าคณะชุดตรวจสอบแล

ประเมินผล
การฝึกของ นฝ.นศท.
จทบ.ส.บ.
ประจำปีการศึกษา
2558
อ.เมือง จว.ส.บ.เมื่อ
วท. 8 ก.ย.58 ชมภาพพ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ร่วมกิจกรรม"กินข้าวเช้า
กับพ่อเมืองสระบุรี" และ
ร่วมแถลงผลงาน "มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน"
ณ ศูนย์
OTOPสระบุร
ี จว.ส.บ.
เมื่อ วท.9 ก.ย.58
ชมภาพ
  พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธุ์
ร่วมพิธีฉลอง ๑๑๑ ปี
ชาตกาลพระสมณวัตรวิมล
และทอดผ้าป้าสามัคคีเพื่อ
กา
รศึกษา ณ โรงเรียนเสาไห้
"วิมลวิทย
านุกูล"จว.ส.บ.
เมื่อ วท.30 ส.ค.58  ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ พร้อม
พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร และ
พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
ให้การต้อนรับ ผบ.สส. เป็น
ประธานพิธีมอบทุนและอุปกรณ์กีฬา ณ วัดประดู่ จว.อ.ย. เมื่อ
วท.29 ส.ค.58  ชมภาพ
  พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธุ์ ร่วมพิธี
ปลูกป่
าลดภาวะโลกร้อน ณ แปลง
บ้านถ้ำ ( บ้านทรงไทย ) หมู่ ๑๐ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จว.ส.บ.
เมื่อ วท.29 ส.ค.58 ชมภาพ
  พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธุ์ เป็น
ประธานพิ
ธีอบรมศีลธรรมประจำ
เดือน ส.ค.๕๘ ณ อาคารอดิศร
เมื่อ วท.28 ส.ค.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็น
ประธานในพิธ
ีไหว้ครู นศท.
นฝ.จทบ.ส.บ. ประจำปี
๒๕๕๘ และ จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต
ณ ลานอเนก
ประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.27 ส.ค.58 ชมภาพ
 
พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
พร้อมคณะนายทหาร
ตรวจ
รง.งานปูน แก่งคอย จว.ส.บ.
เมื่อ วท.26 ส.ค.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ. ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างก
าย ประจำปี ครั้งที่ ๒ ณ
ลานอเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.26 ส.ค.58  ชมภาพ
  พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์ ร่วมพิธีส่ง
มอบโครงการสร้าง
รายได้และพัฒนา
การเกษตรแก่ชุ
มชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง
 ณ อาคารโครงการศูนย์รวบรวม
ผลผ
ลิตทางการเกษตรชุมชน ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.ส.บ.เมื่อ วท.25 ส.ค.58
ชมภาพ
  พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ให้การ
ต้อนรับ พล.ต.พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ
จก.สห.ท ณ บก.จทบ.ส.บ. และ
ร้อย.สห จทบ.ส.บ.เมื่อ วท.20 ส.ค.58
ชมภาพ
  พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
ให้การต้อนรับ พ.อ.พศิน ทองเต็ม หน.ชุดตรวจ จบ.การจัดหา
ประจำปี ๒๕๕๘
ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.19 ส.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานมอบเง
ิน สก.
ให้กับทายาท ของกำลังพลที่เสียชีวิต ณ บก.จทบ.ส.บ.เมื่อ วท.17 ส.ค. 58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
จัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
( bike for mom )
จังหวัดสระบุรี ระยะทาง
28 กิโลเมตร มีประชาชน
เข้าร่วมทั้งสิ้น 4,000 คน 

ประชาชนรวมใจเป็น
หนึ่ง
เพื่อเทิดพระเกียรติ ฯ
เมื่อ วท.16 ส.ค.58 ชมภาพ

 
พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ
ีทอด
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื
่อ
สมทบทุนปรับปรุงหอประชุม
ร.มวกเหล็กวิทยาพร้อมด้วย
ภริยา และคณะแม่บ้าน ฯ
ณ รร.มวกเหล็กวิทยา
อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ.
เมื่อวท.15ส.ค.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
และ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายก อบจ.อ.ย.เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงก
ารเยาวชน-
ไทยห่างไกลยาเสพติด
มีนักเรียน
จากจว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม
โครงการจำนวน ๓๐๘ คน
ณ. ค่ายลูกเสือชัยปิติ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ.
เมื่อวท.14 ส.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อมด้วย
ภริยา
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย
ราชส
ักการะและั
จุดเทียนชัย
ถวายพระพร แด่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรม-
ราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษ

83 พรรษา มหาราชินี
ณ ศูนย์ราชการ
จว.พระนครศร
ีอยุธยา จว.อ.ย.
เมื่อ วท.12 ส.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
ร่วมพิธีมอบเสื้อและ
เข็มกลั
ดพระราชทาน
เนื่องในการจัดกิจกรรม
จักรย
านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ
ศูนย์ราชการ
จว.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อ วท.12 ส.ค.58
ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย
ราชส
ักการะและลงนาม
ถวายพระพรชัย
มงคลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษ
า 83 พรรษา
มหาราชินี ณ ลานหน้าพระ
วิหารหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง
วรวิหาร อ.บางปะอิน จว.อ.ย.
เมื่อ วท.12 ส.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อมด้วยคณะฯและ
ข้าราชการ จทบ.ส.บ.
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
เฉลิมพ
ระเกียรติและลงนาม
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา
๘๓ พรรษา ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.11 ส.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
ให้การต้อนรับ ผู้แทน
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
เป็นประธานทอดกฐิน
ณ วัดโพธิ์เผือก จว.อ.ย.
เมื่อ วท.9 ส.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานพิธีเปิดการ
อบรม โครงการ
"เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน"
รุ่นที่ 1 จำนวน 6 สถานศึกษา
400 คน ณ ร้อย.จทบ.ส.บ.
เมิ่อ วท 7 ส.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานมอนเง
ิน
สินไหมในการประกันชีวิต
ให้กั
บทายาทข้าราชการ
จทบ.ส.บ. ณ บก.
จทบ.ส.บ. อ.เมือง
จว.ส.บ.
เมื่อ วท.6ส.ค.58 ชมภาพ
  จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม
ซ้อมปั่นจักรย
าน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนา
งเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

“BIKE FOR MOM”
โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผวจ.สระบุรี เป็นประธาน
ร่วมกับ พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อมด้วย ข้าราชการ ฯลฯ
และ ประชาชน
เมื่อ วท.2ส.ค.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดงาน
วันสถาปนาหน่
วย
ครบรอบปีที่ ๕๙
ณ บก.จทบ.ส.บ.
โดยมี พล.ต.ดำริห์ สุขพันธุ์ ผบ.มทบ.๑๓
เป็นประธานในพิธี
เมื่อ วท.29 ก.ค.58 ชมภาพ
  พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
พร้อมคณะนายทหาร

ถวายเครืองราชสักการะ
วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน
และจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชส
มภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ศาลากลาง จว.ส.บ.
เมื่อ วท.28ก.ค.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ

แสดงความจงรักภักดี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามกุฏราชกุมาร
เนื่องในโกาสวันคล้าย
พระราช
สมภพ ๒๘ ก.ค.๕๘
ณ อาคารอดิศร
อ.เมือง จว.ส.บ.เมื่อ 28ก.ค.58
ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อมด้วย คณะนายทหารฯ
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามกุฏราชกุมาร เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายพระราช
สมภพ
ณ อบจ.ส.บ. อ.เมือง จว.ส.บ.
เมื่อ วท.28 ก.ค.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ
ีประดับเครื่องหมายยศ
ข้าราช
การ จทบ.ส.บ.
ที่ได้รับการเลื่อน
ยศสูงขึ้น
ณ บก.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.23 ก.ค.58 ชมภาพ
  พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์
ร่วมพิธีบันทึกข้อต
กลง
ความร่วมมือ (MOU)
ในการแก้ไขปัญหาการ
โฆษณาอาห
าร ยา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางสื่อวิทย
ุ ณ โรงแรม
เกี่ยวอัน จว.ส.บ.
เมื่อ วท.17 ก.ค.58 ชมภาพ
  พล.ต.อดิศรย์ โครพ เป็นประธาน
ในพิธ
เปิดการฝึก นศท.นฝ.นศท.
จทบ.ส.บ.ประจำปี
๒๕๕๘
ในพื้นที่ จำนวน ๓๐๐๐ คน
ณ ลานอเนกประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท. 16 ก.ค.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดกิจกรรม
ชมร
มจักรยาน ของกำลังพล
และครอบครัว เพื่อสุขภาพ
ณ พท.จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท.8 ก.ค.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
พร้อมคณะเดินทางมา
ตรวจเยี่ยม และพบปะ
ประชาชนเพื่อทราบ
ถึงปัญหายาเสพติด
พื้นที่ หมู่2 ต.บ้านพลับ
เมื่อ วท. 3 ก.ค.58
ชมภาพ
   พ.อ.นันทวุฒิ บุญยะสิทธิ์
ร่วมแถลงข่าวการ
จัดกิจกรรม
 Bike For Mom
ปั่นเพื่อแม่
ณ ศาลากลาง จว.ส.บ.
พร้อมกับปั่นจักรยาน
สำรวจคว
ามพร้อมเส้นทาง
ภายในพื้นที่ ค่ายอดิศร
ณ วท. 1 ก.ค.58
ชมภาพ
   พลโท กัมปนาถ รุดดิษฐ์
แม่ทัพภาคที่ ๑
และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยม
ิดตามผลการปฏิบัติงาน
ของ กองอำนวยการฯ

พื้นที่จังหวัด
ทหารบกสระบุร
เมื่อ วท. 29 มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ
ีวันพร้อมญาติทหารใหม่
ผลัดที่ ๑/๕๘ ณ จทบ.ส.บ.
เมื่อ วท. 27 มิ.ย.58 ชมภาพ

   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.
ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีเผาทำลายยาเสพติด
ให้โ
ทษของกลาง
อ.บางปะอิน จว.อ.ย.
เมื่อ วท. 26 มิ.ย.58 ชมภาพ
  พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
ตรวจเยี่ยมกำลังพล
จทบ.ส.บ.จัดกิจกรรม
บริจาคโล
หิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชน
มพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ร้อย.จทบ.ส.บ.
เมื่อ 24 มิ.ย.58 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.ทดสอบ
สมรรถภาพร่างก
าย
ข้าราชการ ประจำปี
๒๕๕๘ ณ ลานอเนก-
ประสงค์ จทบ.ส.บ.
เมื่อ 24 มิ.ย.58 ชมภาพ
  คุณธัญนันท์ โครพ
เป็นผู้แทน นายก
สมาคมแม่บ้าน
มอบเงินทุนยังชีพ
ให้กับบุตร
ที่มีความ
ต้องการพิเศษ
ณ บ้านพักฯ
เมื่อ 22 มิ่.ย.58 ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
และ คณะ ตรวจเยี่ยมความ
คืบหน้าโครงส
ร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ภัยแล้ง
 ต.เขาดินพัฒนา
ต.หินซ้อน จว.ส.บ.
เมื่อ 19 มิ.ย.58
ชมภาพ
   พ.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
ร่วมงานพิธีมอบเ
งิน
ให้กับเกษตรกร ผู้ปร
ะสบ
ภัยพิบัติด้านพืช ( ฝนทิ้งช่วง )
ณ ที่สำนักงานเกษตร จว.ส.บ
เมื่อ 18 มิ.ย.58 ชมภาพ
   พล.ต.อดิศรย์ โครพ
เป็นประธานในพิธ
ีแสดงตน
เป็นพุทธมานกะของ
พลท
หารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๘
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ 18 มิ.ย.58
ชมภาพ
 
ดำเนินการโดย ศกม.มทบ.18 โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0