หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ผู้บังคับการ

  รายการหลัก
 พระมหากษัตริย์ไทย
 ผู้บังคับบัญชา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  สมาชิก
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  คำสั่ง ทบ.
  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
  แนะนำ
  เรื่องน่าสนใจ
  กองทุนชุมชนทหาร จทบ.ส.บ.  จำนวนผู้เยี่ยมชม


 
 

  

 
     พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ถวาย
รายงานและร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ
หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ
 16 เม.ย.57  ชมภาพเพิ่มเติม
      พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงานและร่วมรับเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี เสด็จฯ
ณ มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จว.ส.บ.
เมื่อ
2 มี.ค.57


   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ถวาย
รายงานและร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ
ณ ต.บ้านเลน
อ.บางปะอิน จว.อ.ย. เมื่อ
18 ก.พ.57

   พ.อ.ปราการ ปทะวานิช ร่วม
ต้อนรับหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
ผู้แทนพระองค์ ณ พระราชวัง-
บางปะอิน อ.บางปะอิน จว.อ.ย.
เมื่อ 31 ม.ค.57
     พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ถวายรายงานและร่วมรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็น
ประธานในงานโคนมแห่งชาติ
ประจำปี 2557 เมื่อ 17 ม.ค.57
     พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
ต้อนรับ ม.ร.ว.เอมจิตร จิตรพงศ์
ผู้แทนพระองค์ ในการถวายผ้า
พระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม
อ.วังน้อย จว.อ.ย. เมื่อ 15 พ.ย.56


  พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
เสด็จยังศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
อ.เมือง จว.ส.บ. เมื่อ
14 พ.ย.56
  พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
กล่าวรายงาน พล.อ.สุรยุทธ์
จุลานนท์ องคมนตรี ประกอบพิธี
ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณ-
ดารารามราชวรวิหาร จว.อ.ย.
เมือ 11 พ.ย.56
   ชมภาพเพิ่มเติม
  พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงถวายผ้าพระกฐินประจำปี
ราชสกุลสนิทวงศ์ ณ วัดโปรดสัตว์
อ.บางปะอิน จว.อ.ย. เมื่อ 10 พ.ย.56
  
  พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จทรง
บำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
จว.อ.ย. เมื่อ 4
พ.ย.56
 
  พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรง
บำเพ็ญ พระกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดวัง อ.นครหลวง จว.อ.ย.
เมื่อ
20 ต.ค.56            ชมภาพเพิ่มเติม
  พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้
าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จ
พระร
าชทานความช่วยเหลือให้กับ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จว.อ.ย.
เมื่อ 8 ต.ค.56
       จุดบริการประชาชน จทบ.ส.บ.
เมื่อ 16 เม.ย.57        ชมภาพเพิ่มเติม
   มวลชนชุมชนตาลเดี่ยว, ชุมชน
รอบค่าย
, ชมรมทหารกองหนุน เยี่ยม
ให้กำลังใจ ขอบคุณ และมอบสิ่งของ
ร่วมสนุกวันสงกรานต์ ณ จุดบริการ
จทบ.ส.บ. เมื่อ
13 เม.ย.57 ชมภาพ
  จทบ.ส.บ.จัดงานประเพณีสงการนต์
ประจำปี 2557 ณ ลานอเนกประสงค์
จทบ.ส.บ. อ.เมือง เมื่อ 10 เม.ย.57

                        ชมภาพเพิ่มเติม
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬาภายใน จทบ.ส.บ. และมอบ
ถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศ ณ
สนามกีฬา รพ.ค่ายอดิศร อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 9 เม.ย.57   ชมภาพ
   พ.อ. สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารฯ
หอประชุม อ.วังน้อย จว.อ.ย.
เมื่อ 8 เม.ย.57
                                ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องยศ
ให้กับนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศ
สูงขึ้น ณ บก.จทบ.ส.บ. อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 1 เม.ย.57   ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
เป็นประธานในการอบรมศีลธรรม
ประจำเดือน มี.ค. ณ อาคารอดิศร
เมื่อ 27 มี.ค.57              ชมภาพ
   พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
เป็นประธานในพิธ
ีเปิดการแข่งกีฬา
ภายใน จทบ.ส.บ. ประจำปี 57
ณ สนามกีฬา จทบ.ส.บ. อ.เมือง
จว.ส.บ. เมื่อ 19 มี.ค.57    ชมภาพ
   จทบ.ส.บ. ได้กำระทำพิธีปล่อยแถว
ขบวนร
ถน้ำตาม โครงการ "ราษฎร์ รัฐ
ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2557
โดยมี พล.ต.วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์
เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์
จทบ.ส.บ. เมื่อ 18 มี.ค.57     ชมภาพ
 
ดำเนินการโดย ศกม.จทบ.ส.บ. โทรศัพท์ 036-230318-22 ต่อ 64113 E-mail neofuoga@gmail.com
Copyright © 2009 www.armysaraburi.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.0